PROTOKOLL
              fört vid årsmöte med
              ARJEPLOGS MINERALFÖRENING
              
2006-04-05
              i ABF-lokalen    18.00 - 19.00

              Närvarande medlemmar:   Bo Henricson, Als Mikaelsson, Gun Mikaelsson, Sven-Erik Lestander,
              Anne-Marie Dahlberg, Gunilla Lundqvist, Sven-Erik Holmström, Thomas Martin, Bosse Johansson,
              Göran Carlsson, Lena Hiller, Sören marklund och Stig Lundström

 

               § 1. Öppnande
               Mötet öppnades av sekreteraren Bosse Johansson

               § 2. Mötesordföande
               Till ordförande för årsmötet valdes Bo Henricson

               § 3. Mötessekreterare
               Till sekreterare för årsmötet valdes Bosse Johansson

               § 4. Justerare tillika rösträknare
               Till ovanstående valdes Sven-Erik Lestander

               § 5. Mötets behöriga utlysning
               Årsmötet fann utlysningen behörig

               § 6. Dagordning
               Dagordningen fastställdes med tillägget ekonomisk rapport

               § 7. Ekonomisk rapport
               Den ekonomiska rapporten godkändes

               § 8. Verksamhetsberättelse
               Verksamhetsberättelsen godkändes

               § 9. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
               Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

               § 10. Medlemsavgift
               Beslöts att medlemsavgiften ska vara oförändrad:   100:-/år för enskild medlem och 150:-/år för familj